PEYZAJ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERI

MADDE 1) DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

“Peyzaj Araştırmaları Derneği” adıyla kurulan derneğin merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur. Derneğin kısa adı “PAD” biçimindedir.

MADDE 2) DERNEĞİN AMACI

Dernek;

 • Doğal ve kültürel bileşenleri peyzaj çerçevesinde bütünsel olarak ele almak; peyzaj içinde süre giden akış ve işlevlerin önemini vurgulamak, bu yapıyı, içinde yaşayan insanlar ve diğer canlılarla beraber korumak; bu bileşenlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak ve bu doğrultuda kamuoyu oluşturmak,

 

 • Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmek ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamak,

 

 • İnsan gereksinimlerini mekan algısı çerçevesinde yeniden tanımlamak, üretim tüketim desenlerini kaynak yönetimi çerçevesinde ele almak ve bu yönetimi en iyi sağlayan teknolojileri, mimarileri ve yaşam biçimlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak,

 

amaçlarıyla kurulmuştur.


MADDE 3) DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda çalışacaktır:

 • Doğal peyzaj
 • Kültürel peyzaj
 • Peyzaj planlama
  • Kırsal peyzaj planlama
  • Korunan alanlar
  • Korunması gerekli alanlar
 • Doğa koruma ve ekoloji araştırmaları
 • Peyzaj ekolojisi
  • Peyzaj kalitesi
 • Peyzaj değerlendirme yöntemleri
  • Peyzaj karakter analizi
 • Ekolojik risk analizi
 • Ekolojik etki değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Etki Değerlendirmesi
  • Biyotop haritaları
  • Vejetasyon analizi
  • Ekolojik modellemeler
  • Kentsel peyzaj planlama
  • Yapı ve yerleşmeler sürecinde peyzaj yapısı
  • Kentsel alanlar
  • Yarı kentsel alanlar
 • Kentsel erişilebilirlik
 • Kentsel dönüşüm ve yenileme
 • Kentsel tasarım
 • Peyzaj tasarımı
 • Kentsel açık ve yeşil alanlar
  • Kent imgesi
 • Peyzaj algısı
  • Tasarım felsefesi
  • Tasarım teorileri
  • Peyzaj felsefesi
 • Peyzaj onarımı
 • Peyzaj yönetimi
 • Tarihi ve arkeolojik alanlar
 • Tarım alanları
 • Havza yönetimi
  • Kıyı alanları yönetimi
  • Sulak alanlar
  • Su yönetimi
  • Doğal kaynak yönetimi
  • Orman yönetimi
  • Çevre sorunları
  • Endüstri alanları
 • Kırsal alanlar
 • Doğal bitki örtüsü
 • Bitkisel materyal
 • Peyzaj tarihi, peyzaj arkeolojisi
 • Peyzaj sosyolojisi, peyzaj antropolojisi
 • Uluslararası sözleşmeler
 • Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri
 • Peyzaj mimarlığıyla etkileşim içinde olan mimarlık, sosyoloji, biyoloji, jeoloji, coğrafya, kent ve bölge planlama, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği ve benzeri mesleklerin ilgili alt disiplinler


MADDE 4) DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterecektir:

 

 1. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile çalışma konuları hakkında araştırma, inceleme ve etütleri yapar.
 2. Doğal ve tarihi çevresiyle bütün peyzaj bileşenlerinin araştırılması ve incelenmesi için bilimsel çalışmaları başlatır ve bu çalışmaların devamlılığını destekler.
 3. Çalışma konularıyla ilgili bilgileri toplar, derler ve veri tabanları oluşturur. Bu verileri bilim insanları ve bağımsız araştırmacılarla paylaşır.
 4. Derneğin çalışma konularıyla ilgili araştırma, koruma, uygulama projelerinde ve bilimsel araştırmalarda gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek için eğitim programları (dönemsel okullar, gezici/yerleşik kurslar vb.) hazırlar ve bunları uygular.
 5. Öğrencilere, akademisyenlere, bilim insanlarına ve bağımsız araştırmacılara derneğin çalışma konularıyla ilgili konularda eğitim/araştırma bursu, proje ve tez yürütme desteği verir.
 6. Çalışma konuları ile ilgili konularda; öğrencilerin, araştırmacıların ve bilim insanlarının, kendi adlarına yurtiçi veya yurtdışındaki kongrelere, seminerlere, kurslara, konferanslara, toplantılara katılmaları, bilgi ve deneyim alışverişi yapmaları için nakdi ya da ayni destek sağlar.
 7. Peyzaj kalitesi yüksek alanların korunması için çalışmalar yürütür. Bu alanların miras olarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kampanyalar başlatır ve sürdürür; gerektiğinde hukuki mücadeleye başvurur, dava açabilir ve/veya mevcut davalara müdahil olabilir.
 8. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmalar ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili kurum/kuruluşlara ve kamuoyuna duyurur.
 9. Gerekli onay ve izinler alınarak; çalışma konularıyla ilgili araştırmaların ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını internet sitesi, kitap, dergi, bülten, süreli yayınlar, radyo ve televizyon yayınları, video, ses kaydı, fotoğraf gibi yazılı ve de görsel ve/veya işitsel araçlarla kamuoyuna açıklar.
 10. Gerekli izin ve onayları alarak; yurtiçinde ve yurtdışında çalışma konularıyla ilgili her türlü gezi, sergi ve video/film gösterileri, konferanslar, forumlar, seminerler, kurslar, paneller, sunuşlar, kermesler, festival ve benzerini düzenler veya düzenletir. Fuar ve benzeri etkinliklere katılır.
 11. Dernek ve etkinliklerini tanıtmak ve amaçlarına yönelik bilgi vermek üzere her türlü eğitici, tanıtıcı malzeme, hediyelik eşyalar ve gereçler yaptırır ve dağıtır.
 12. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; çalışma konularını kapsayan başlıklardaki kitap ve her türlü yayının, belgenin toplandığı kütüphaneler, kitaplıklar, arşivler, müzeler kurar ve bu çalışmalara destek olur.
 13. İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslar arası, resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yapabilir, ortak çalışma programlarına katılabilir, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturabilir.
 14. Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapar, projeler oluşturur ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirir ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunar.
 15. Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 16. İlgili kuruluş ve kurumlara önerilerde bulunur, proje taslakları hazırlar. Kurumlara, şirketlere, kişilere; çalışma konuları ile ilgili danışmanlık yapar.
 17. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar.
 18. Amaç ve hizmet konularını geçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar ve haklar satın alabilir.
 19. Araştırma, eğitim ve koruma amaçlı olarak; peyzaj kalitesi yüksek alan, habitat örtüsü bozulmamış alan, kıyı kuşağı ve orman tahsisi kabul eder, kiralar ya da satın alır.
 20. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri bütün haklarını kullanabilir ve gerekli diğer çalışmaları yapar.

MADDE 5) DERNEK KURUCULARI

 • Didem KİNGİR
 • Ege KASKA
 • Gözde YÜCESAN YILMAZ
 • Gülşen AYLA
 • Ozan YILMAZ
 • Mehmet Cemil AKTAŞ
 • Semiha DEMİRBAŞ ÇAĞLAYAN

MADDE 6) DERNEK LOGOSU

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 7) ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:

7.1) 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,

7.2) Yabancı uyruklular için; Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

7.3) Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

MADDE 8) ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

8.1) Dernek üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

8.2) Onursal Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen onursal nitelikli üyeliktir. Onursal üyelikte kişilerin Türkiye’de oturma hakkına sahip olması koşulu aranmaz. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onursal üyeliğin feshi en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla sağlanır.

MADDE 9) ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

9.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik istek bildirimi”ni doldurup imzalayarak Dernek Başkanlığı’na sunarlar.

9.2) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

9.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır.

9.4) Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararına karşı genel kurula itiraz edilebilir.

MADDE 10) ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak Dernek Başkanlığı’na bildirir. Bu bildirimden itibaren Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. İstifa eden üye, varsa birikmiş üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

MADDE 11) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir:

11.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme.

11.2) Üst üste iki yıl aidatlarını ödememe.

11.3) Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma.

Dernek Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde söz konusu üyeyi yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartır. Yönetim kurulu söz konusu üyeye, üyelikten çıkartıldığını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Çıkartılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 12) DERNEK ORGANLARI        

12.1) GENEL KURUL          
12.2) YÖNETİM KURULU  
12.3) DENETLEME KURULU

MADDE 13) GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Ekim ayında, yönetim kurulunun belirlediği gün, yer ve saatte toplanır ve üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile çalışmalarına başlar.

MADDE 14) ÇAĞRI USÜLÜ

14.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere çağrıda bulunur.

14.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi kendilerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

14.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

14.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 15) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

15.1) Dernek Genel Kurul toplantıları, belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Sekreter’in, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divan’a bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile sekreter seçilir.

15.3) Toplantı yönetimi Divan Başkanlığı’na aittir. Sekreter toplantı boyunca tutanak düzenler ve tutanakları başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul sonuçları Dernek merkezinin bulunduğu mahallin Mülki Amirliği’ne bir yazı ekinde sunulur.

15.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

MADDE 16) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

17.2) Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

17.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı kararı,

17.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

MADDE 18) GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

18.1) Yasalar ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

18.2) Dernek organlarını seçmek,

18.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp, onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

18.4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

18.5) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,

18.7) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.8) Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek

18.9) Derneğin federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek

18.10) Gerekli görülmesi durumunda sandık kurulmasına karar vermek,

18.11) Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,

18.12) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirmek,

18.13) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

MADDE 19) YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, üç yıl süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsalar dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurul’dan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde yazılı olarak asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 20) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

20.1) Yönetim Kurulu; seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

20.2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

20.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve diğer üyelerin gündem önerileri doğrultusunda saptadığı gündemle toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 21) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

21.1) Yasalar ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

21.3) Dernek adına bağış ve yardım toplamak,

21.4) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

21.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

21.6) Derneğe üye olmak isteyen başvuru sahiplerinin dilekçelerini incelemek, üyelik hakkında red ve kabul kararı vererek üye kaydı yapmak, tüzükte belirtildiği şekilde aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek.

21.7) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,

21.8) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve üyelere duyurmak,

21.9) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

21.10) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

21.11) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

21.12) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,

21.13) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

21.14) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21.15) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

21.16) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,

21.17) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliği kurulması için karar almak,

21.18) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

MADDE 22) DENETLEME KURULU       

Denetleme Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir Yönetim Kurulu’nu denetler. Denetleme yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulu; Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. Denetleme kurulu; gerekli gördüğü durumlarda genel kurulu toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER          

MADDE 23) DERNEĞİN GELİRLERİ       

23.1) Üye Aidatları: Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Giriş aidatı ve üyelik aidatı günün koşullarına göre genel kurul kararıyla belirlenir. Üyelik ödentisi öğrenci olduğunu belgeleyenler için 60 TL, öğrenci olmayanlar içinse 120 TL olarak belirlenmiştir.          
23.2)
Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler,         
23.3)
Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,   
23.4)
Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,      
23.5)
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.      
23.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

23.7) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan elde edilecek hibeler, fon kaynakları ve sponsorlardan elde edilecek diğer bütün gelirler.        


MADDE 24) DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur ve bu defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 25) GELİR VE GİDER BELGELERİ

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve mahallin mülki idare amirliğine tescil ettirilir. Alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 26) BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 27) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

27.1) Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir ve yönetmelikte belirtilen belgeler eklenir.

27.2) Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

27.3) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim esnasında yönetmelikte belirtilen belgeler eklenir.

27.4) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

27.5) Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

MADDE 28) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi; tüzükte belirtilen amaç ve çalışmaların gerçekleşmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, üyelerin sorumluluklarını düzenlemesi ve üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi için Genel Kurul’un onayından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçiminde sağlanır.

MADDE 29) TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 30) DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Dernek amaçlarına ulaşmak için, ihtiyaç halinde, bankalara, finans kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, 3. şahıslara, Yönetim Kurulu kararıyla her türlü borçlanma işlemini gerçekleştirebilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 31) DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 32) DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞI:

Dernek Genel Kurul kararı ile fesih edildiği takdirde taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, alınacak bir karar ile benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,  taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, alınacak bir kar ile benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir. Bu işlem son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır ve 5 gün içinde mahalli mülki idare amirliğine bir yazı ile yönetmelikte gösterilen esaslara uygun olarak bildirilir.

MADDE 33) HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 33 (otuzüç) maddeden ibarettir.

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!